Informace z Výkonného výboru (28.5.2018)

 Informace o dění v projektech Reformy psychiatrické péče:

  1. Projekty Národního ústavu duševního zdraví:
   1. Destigmatizace, MERRPS (Metodika pro evidenci respektující rozvoje psychiatrických služeb, Včasná detekce a včasná intervence: v týdnu od 15.5. byly v NUDZ zahraniční experti (Velká Británie, Dánsko, Portugalsko, Německo a zástupce WHO – ředitel kanceláře WHO pro Evropu). Diskuze se zahraničními experty se týkala problematiky evaluace reformního procesu v ČR (v rámci projektu MERRPS), definovaly se indikátory na makro úrovni. Za uživatele návrh na indikátor Míra nezaměstnanosti mezi lidmi s vážným duševním onemocněním. Důvod: Odhaduje se, že mezi lidmi s psychotickým onemocněním je míra nezaměstnanosti kolem 80%. To je opravdu vysoké číslo, které ukazuje na problémy na otevřeném trhu práce v oblasti zaměstnávání lidí s vážným duševním onemocněním. I když se v rámci reformy PP s problematikou zaměstnávání lidí s duševním onemocněním nepočítalo, je tato oblast spolu s problematikou bydlení zásadní pro úspěch reformního procesu. Navíc snížení míry nezaměstnanosti poskytuje i informaci o kvalitě poskytovaných služeb obecně, konkrétně pak programů připravujících lidi s duševním onemocněním na pracovní proces. Dalšími makro indikátory jsou:                  V rámci setkání se zahraničními experty proběhlo i představení modelu VZP, který se týká přechodu z lůžek následné péče na Centra duševního zdraví.
   2. MERRPS – připravuje se expertní platforma pro gerontopsychiatrii a pro dětskou a dorostovou psychiatrii.
 • Diskuze se zahraničními experty v rámci projektu Destigmatizace se týkala přípravy programů pro jednotlivé cílové skupiny (CS=uživatelé psychiatrické péče, rodinní příslušníci, komunity, veřejná správa, zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb), a to jejich obsahu, formátu a evaluace. Z diskuze vyplynulo mnoho podnětů pro jednotlivé programy, ale i pro Iniciativu NA ROVINU, která byla spuštěna v rámci tohoto projektu.
 1. Projekt Včasné detekce a včasné intervence začal v dubnu tohoto roku. Momentálně se získávají kvalitativní data z regionů o dostupnosti služeb.
 1. Projekt Deinstitucionalizace, klíčová aktivita: Tvorba regionální sítě:
  1. proběhlo mapování služeb v regionech
  2. služby byly řazeny do tří skupin:
   1. CDZ a potenciální zárodky CDZ
   2. Služby bydlení, včetně samostatného bydlení
   3. Služby zaměstnávání
 • Propojování regionálních koordinátorů s Krajskými úředníky (Setkání se zástupci Sociálních a zdravotních výborů)
 1. Počítá se s účastí regionálních koordinátorů na všech důležitých setkání a workshopech v psychiatrických nemocnicích
 2. Je dokončena mapa, kde by měla vznikat CDZ.
 1. Projekt CDZ I:
  1. byla vypsaná výzva, žádosti byly obdrženy, zatím neskončil proces výběru. Některé kraje nechtějí nominovat do hodnotící komise svoje zástupce (Olomoucký a Jihomoravský)
  2. Metodika CDZ I bude přijata i pro projekt CDZ II, úpravy budou možné
 • Diskuze: jak bude zajištěna udržitelnost CDZ, potřeba spolupráce MPSV a MZ, MPSV financuje kraje, proto nutná spolupráce těchto dvou ministerstev. Financování CDZ kraji: opět je potřeba Memorandum mezi MPSV, MZ a zdravotními pojišťovnami o financování CDZ po skončení projektu. Byl požadován přesný harmonogram a návaznost služeb v jednotlivých regionech (vše Ing. Mrázek z VZP). Je potřeba zajistit, aby se CDZ jako nová služba objevila ve střednědobých a dlouhodobých krajských komunitních plánech (LKM), žádná jiná pojistka zatím neexistuje.
 1. Představení modelu financování CDZ – Ing. Mrázek, VZP
  1. Model počítá s navýšením akutních lůžek a s 30 CDZ.
  2. Diskuze:
   1. Za uživatele Dana Chrtková: pro uživatele je důležité, aby se počítalo se vznikem 100 CDZ. Plán 30 CDZ je nedostatečný. Znamená 1 CDZ na 350 000 tisíc obyvatel místo 1 CDZ na 100 000 obyvatel. Z tohoto důvodu odborníci požadují existenci spádových oblastí – toto je ale v rozporu s článkem 25 (Zdraví) Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Navíc polovina z 30 CDZ vznikne za účasti PN, což nevidíme jako nejlepší možné řešení. Je nutné požadovat zabudování do plánu psychiatrické péče další CDZ až na počet 100 i po skončení financování RPP z EU.
   2. VZP – je nedostatečný počet psychiatrů pro dodržení standardů kvality péče, Tomáš Petr: ve srovnání s počty psychiatrů v jiných evropských zemích máme psychiatrů dostatek – závěr, psychiatři mají v ČR mnohem více kompetencí než v ostatních zemích. Je nutná proto diskuze o předávání těchto kompetencí na další odborný personál v CDZ – otázkou je, kdo se tohoto ujme.
 • Je potřeba ovlivnit i vzdělávání budoucích lékařů a obzvláště těch, kteří se rozhodnou pro obor psychiatrie (Dana Chrtková a LKM)
 1. ÚZIS Představení formy zabezpečení osobních dat v rámci plánovaného registru 

Ing. Klára Muselíková

 • Nejedná se o klasické registry. Nebudou do nich vkládána data o všech uživatelích, ale pouze o reprezentativním vzorku lidí s duševním onemocněním. Jde spíše o databázi než registr. Každý registr bude mít svého odborného gestora.
 • RČ budou anonymizovaná, poskytovaná data třetí straně pouze v agregované podobě, tzn. ne na úrovni jednotlivých uživatelů, přístup k datům bude schvalovat ÚZIS a NZIS
 • Tyto registry budou pod vedením Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který spadá pod ÚZIS
 • Z důvodu, že se nejedná o klasický registr nelze z podstaty věci uvažovat o jakékoli propojitelnosti těchto registrů s jinými registry: Výjimku tvoří: policie a NKU.
 • Půjde o sběr dat v klinické praxi v specifickém vzorku. Každý obor bude mít svého gestora
 • Garanti navrhnou jak se data budou sbírat a následně vyberou reprezentativní vzorek.
 • Data budou anonymní, ÚZIS neposkytuje informace třetím stranám krom NKU a policie na základě soudního příkazu (propojenost s ostatními stranami není možná)
Share This