Informace z Výkonného výboru (14.5.2018)

 

 1. Schválení první etapy projektu Nové služby. Tento projekt je zaměřen na testování nových služeb v rámci reformy psychiatrické péče. Jedná se o následující služby:
  1. Pedopsychiatrické služby – služby pro děti a mladistvé
  2. Gerontopsychiatrické služby
  3. Rozšířené ambulance – psychiatr, psycholog, sestra
  4. Adiktologické služby
  5. Forenzní psychiatrické služby

 

 1. Připravují se různé odborné a právní analýzy (posudky), které mají odpovědět na následující otázky:
  1. Posudek na vznik „Krajských agentur služeb duševního zdraví“. Tyto agentury by měly řídit a koordinovat zdravotně sociální služby v daném regionu.
  2. Expertní posudek na „Inovace ve zdravotnictví“: rozvinutí jsou diskuze, zda a jaké inovace jsou v psychiatrické péči potřeba. Jsou možné například jiné způsoby péče v lůžkových zařízeních – např. „Safe ward“. Osobně se přikláním více k takovým technikám, které zlepší péči o lidi s duševním onemocněním v lůžkové péči, než ke drahým náramkům, které budou sbírat data o našem běžném životě. Zatím po diskuzi tento posudek zrušen.
  3. Analýza zda je potřeba a zda by bylo užitečné mít samostatný Zákon o duševním zdraví nebo zda by stačilo upravit stávající legislativu. Důležité je, aby lidé s duševním onemocněním dostali analýzu včas a mohli ji prodiskutovat. Zatím není jednotný názor mezi lidmi s duševním onemocněním. Nelze ad hoc přejímat zákony ze zahraničí, není ani odborný konsensus, zda samostatný zákon ano či ne.
  4. Analýza právního a legislativního prostředí vzhledem ke kompetencím v multidisciplinárním týmu – otázka, jak sdílet informace mezi zdravotní a sociální složkou systému péče o lidi s duševním onemocněním, jak informovat rodinné příslušníky
  5. Posudek k Akčnímu plánu 3 – Odborná konzultační činnost k tvorbě strategického dokumentu – podrobného akčního/implementačního plánu SRPP. Strategie reformy psychiatrické péče schválena 2013 bez akčního/implementačního plánu. Je nutno tento plán vypracovat a nechat schválit vládou ČR. AP má pokrývat následující oblasti:
   1. Deinstitucionalizace a rozvoj komunitních služeb (DZC, stacionáře, ambulance, chráněné bydlení, (nutná spolupráce s MPSV, kraji, Ministerstvo spravedlnosti – nový gestor agendy „chráněného bydlení“)
   2. Komunikace a destigmatizace – cílová edukace politiků, odborníků, široké veřejnosti
 • Prevence duševních onemocnění (Alzheimer, prevence sebevražd)
 1. Model vzdělávání – vytvořit nový model
 2. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
 1. Schválení metodiky tvorby transformačních plánů

Potřebná data o pacientech PN a o síti služeb v každém regionu budou dostupná v srpnu.

Zástupce VZP požaduje, aby součástí transformačních plánů byl i počet zrušených lůžek. U té PN, kde vznikne CDZ je požadavek na zrušení 20 lůžek do 18 měsíců ode dne vzniku CDZ. Dále VZP požaduje, aby konkrétní počet redukovaných lůžek v jednotlivých PN spolu s termíny redukce byl uveden ve schvalované metodice k tvorbě transformačních plánů.

Je otázkou, zda tato data mají být v metodice nebo až v konkrétním transformačním plánu každé PN. TP budou rozdílné pro jednotlivé PN také z důvodu různé sítě zdravotních a sociálních služeb v daném regionu.

Po diskuzi metodika byla schválena jednohlasně s podmínkou doplnění textu o časovém milníku a počtech následných lůžek určených k redukci.

Share This